Consultoría Internacional

Aquest apartat se centra especialment, però no exclusivament, en serveis per a ONG, administracions públiques, partits polítics i ens governamentals.

S’ofereix la redacció d’estudis i informes sobre qualsevol tema i la seva relació amb els drets humans. En aquest sentit, el treball va enfocat a fer informes per deixar palesa la realitat actual en un o diversos temes, com seria, per exemple, el racisme en un determinat sector, o la discriminació per raons de gènere. La realitat actual vindria acompanyada d’un compendi de legislació i recomanacions en matèria de drets humans que han o haurien de ser seguits pel país en qüestió.

També s’ofereix la possibilitat de fer estudis de convenis i la seva relació amb els drets humans, per tenir una visió real sobre aquests convenis. La utilitat d’aquests estudis són, d’una banda, saber què ens representarà com a país que un determinat Conveni sigui ratificat (quins drets s’amplien, com defendre’ls) o bé, si hi ha una possible contradicció d’interessos en relació amb la normativa analitzada. Finalment oferim estudis destinats a elevar crítiques i / o proposant millores normatives.